Algemene voorwaarden zakelijke klanten

ALGEMENE VEILING- EN VERKOOPVOORWAARDEN ZAKELIJK (versie 2.2 – 19-05-2022)

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Road2Re-use B.V., gevestigd te Ede (KvK nummer 77690281) en van de aan haar gelieerde rechtspersonen, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 1; Definities

In deze algemene verkoop- en veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. Aanbod: Een onderhands aanbod tot verkoop van één of meerdere zaken;
 2. R2R: Road2Re-use B.V. gevestigd te Ede aan de Kade 5B 6718XG en/of aan haar gelieerde (rechts)personen die deze voorwaarden van toepassing verklaart.
 3. (Aspirant) koper: De rechtspersoon of natuurlijke persoon die (niet als consument) deelneemt aan een veiling, dan wel die een aanbod heeft ontvangen;
 4. Bieding: een door een (aspirant) koper voor een kavel of een combinatie van kavels via de website van R2R geboden bedrag, exclusief BTW;
 5. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met de uitoefening van een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 6. Formulier: het in artikel 2.2 van deze voorwaarden genoemde formulier;
 7. Kavel: één of meer zaken die, al of niet onder een veilingnummer, worden geveild;
 8. Combinatie kavel: een samenvoeging van kavels die onder een veilingnummer worden geveild;
 9. Koopsom: In geval van veiling: het bedrag van de hoogste bieding vermeerderd met het bedrag geboden, zulks vermeerderd met de volgende bedragen: de door de koper verschuldigde omzetbelasting. Indien niet van een veiling sprake is: de door de koper voor een of meerdere zaken koopprijs, vermeerderd met de daarover verschuldigde BTW;
 10. Koopovereenkomst: Een koopovereenkomst tussen de R2R enerzijds en (aspirant) koper anderzijds al dan niet via een veiling tot stand gekomen;
 11. Persoonsgegevens: de (persoons)gegevens die bij registratie door een (aspirant) koper aan R2R dienen te worden verstrekt om als (aspirant) koper te kunnen bieden op een veiling en die tot zijn of haar persoon herleidbaar zijn;
 12. Toewijzing: de uitdrukkelijke verklaring van R2R aan de (aspirant) koper houdende de mededeling dat het gekochte tegen betaling van de koopsom op een veiling definitief aan hem is toegewezen. Toewijzing kan plaatsvinden middels toezending van een (pro forma of concept) factuur;
 13. Veiling: de online verkoop van één of meerdere kavels;
 14. Veilingwebsite: de veilingwebsite waarmee R2R haar zaken aanbiedt;
 15. Verkoper: Road2Re-use
 16. Voorwaarden: deze algemene veiling- en verkoopvoorwaarden;
 17. Zaken:    één of meer goederen in de zin van artikel 3:1 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2; Toepasselijkheid;

2.1       Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere door R2R gehouden veiling, ieder aanbod, iedere registratie door een (aspirant) koper zoals vermeld in artikel 1.

2.2      Van deze voorwaarden en iedere met gesloten (koop-) overeenkomst, alsmede alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard en maken daarvan onverbrekelijk onderdeel uit. Partijen kunnen slechts schriftelijk van deze voorwaarden afwijken. De toepasselijkheid van door (aspirant) koper gehanteerde algemene of bijzondere (inkoop-) voorwaarden worden uitdrukkelijk door R2R van de hand gewezen.

2.3      In geval van een veiling geeft elke (aspirant) koper door registratie middels het op de veilingwebsite geplaatste daartoe bestemde formulier, dan wel door het uitbrengen van een bieding, dan wel door enig andere vorm van acceptatie te kennen bekend te zijn en in te stemmen met deze voorwaarden.

2.3      R2R kan, naast deze voorwaarden, bijzondere voorwaarden van toepassing verklaren. Indien en voor zover bijzondere voorwaarden van R2R strijdig zijn met deze voorwaarden prevaleert het bepaalde in de bijzondere voorwaarden.

2.4      R2R is gerechtigd om deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wanneer deze voorwaarden worden gewijzigd treedt de gewijzigde versie daarvan in werking vanaf elke na het moment van plaatsing van de voorwaarden op de veilingwebsite te organiseren en georganiseerde veiling en/ of tot stand gekomen overeenkomst.

Artikel 3; Voorwaarden voor deelname aan veiling

3.1       (Aspirant) koper dient meerderjarig te zijn en bevoegd om rechtshandelingen te verrichten. (aspirant) koper dient zich voor aanvang van de veiling door R2R te registreren middels het Formulier en zich op eerste verzoek op behoorlijke wijze te legitimeren, bij gebreke waarvan hij niet gerechtigd is deel te nemen aan de veiling. Door invulling van het formulier geeft (aspirant) koper R2R uitdrukkelijk toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.

3.2      (Aspirant) koper is verplicht er voor te zorgen dat door hem op het formulier de gegevens volledig, correct en naar waarheid worden ingevuld en garandeert de juistheid en volledigheid van de door (aspirant) koper verstrekte gegevens. Van eventuele wijzigingen in deze ingevulde gegevens dient de (aspirant) koper R2R terstond schriftelijk op de hoogte te stellen.

3.3      De gebruikersnaam en het wachtwoord waarvan de (aspirant) koper gebruik maakt bij een veiling zijn strikt persoonlijk en mogen door een (aspirant) koper niet aan derden worden overgedragen. Als de (aspirant) koper vreest dat een ander zijn wachtwoord kent, dient (aspirant) koper R2R hiervan onverwijld op de hoogte te stellen en zal (aspirant) koper R2R in staat stellen om de toegang tot een veiling met het betreffende wachtwoord te blokkeren. De (aspirant) koper zal hierna op diens verzoek een nieuw wachtwoord aanmaken. De (aspirant) koper blijft altijd aansprakelijk, ook in geval van misbruik van een wachtwoord en/of een gebruikersnaam, voor alle handelingen die op een veiling plaatsvinden en (aspirant) koper zal R2R vrijwaren en op eerste verzoek schadeloos stellen voor alle schade die voortvloeit uit misbruik en/of gebruik van het wachtwoord en/of de gebruikersnaam van (aspirant) koper. R2R is te allen tijde gerechtigd om nakoming te vorderen van (aspirant) koper van biedingen die hebben plaatsgevonden door gebruik van het wachtwoord en de gebruikersnaam van (aspirant) koper.

3.4      Door registratie op de in artikel 3.1 bepaalde wijze heeft (aspirant) koper toegang tot een veiling en het recht daarop als bieder op te treden. R2R behoudt zich het recht voor registratie en deelname aan een veiling te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen.

Artikel 4; Privacyverklaring

4.1       R2R zal de (persoons)gegevens van een (aspirant) koper gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de privacy verklaring op haar veilingwebsite. Een (aspirant) koper zal steeds bij een bezoek aan de veilingwebsite de laatste wijzigingen van de privacy verklaring raadplegen.

Artikel 5; Veilingprocedure

5.1       De voorbereiding en uitvoering van de veiling worden uitsluitend door R2R bepaald. Dit betekent onder andere dat R2R de gang van zaken voorafgaand aan en tijdens de veiling bepaalt en de bevoegdheid heeft om, zonder opgave van redenen, personen al of niet tot de veiling toe te laten, van verdere deelneming uit te sluiten, één of meer kavels niet te veilen of verandering te brengen in (de samenstelling van) kavels, een bieding niet te erkennen en ongeldig te verklaren en de veiling te schorsen, te hervatten, te verlengen of af te gelasten en/of andere naar haar oordeel noodzakelijke maatregelen te nemen.

5.2      Een ieder is verplicht om door of namens R2R in het kader van een veiling gegeven instructies en aanwijzingen op te volgen.

5.3      De veiling geschiedt ‘bij opbod’, R2R is op elk moment tijdens de veiling gerechtigd de wijze van veiling te veranderen.

Artikel 6; Toestand zaken

6.1       De (aspirant) koper koopt zaken voetstoots en in de toestand waarin deze zich op het moment van levering bevinden met alle daaraan verbonden lusten en lasten. Artikel 7:19 BW is van toepassing,

Artikel 7; Totstandkoming koopovereenkomst in geval van veiling

7.1       In geval van veiling is R2R gerechtigd, zonder opgave van redenen, niet te accepteren. De (aspirant) koper is gebonden aan een bieding, die als onherroepelijk en onvoorwaardelijk geldt. R2R, noch haar medewerkers, zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor schade die bij of in verband met een bieding wordt veroorzaakt, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van R2R.

7.2       R2R is niet gerechtigd deel te nemen aan de veiling en biedingen uit te brengen op de door R2R ter veiling aangeboden kavel(s).

7.3       R2R is gerechtigd biedingen namens derden uit te brengen.

7.4       Elke bieding geldt als onvoorwaardelijk en onherroepelijk. Iedere (aspirant) koper die een bieding uitbrengt wordt geacht voor zichzelf te bieden en is persoonlijk aansprakelijk voor de uit zijn/haar bieding voortvloeiende verplichtingen. Dit geldt ook indien de (aspirant) koper die de bieding uitbrengt verklaart namens een derde te handelen.

7.5       Indien meerdere personen verklaren gezamenlijk een bieding uit te brengen of te hebben uitgebracht zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen.

7.6       R2R bepaalt of bij het doen van een bieding een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die de bieding heeft uitgebracht niet aan zijn bieding zal worden gehouden. (Aspirant) kopers kunnen aan de beslissing van R2R te zake geen enkel recht ontlenen.

7.7       De (aspirant) koper die de hoogste bieding uitbrengt, wordt na de toewijzing als koper aangemerkt. Bij verschil van mening beslist R2R bij wijze van bindend advies wie geacht moet worden de hoogste bieding te hebben uitgebracht, zonder dat een (aspirant) koper daaraan enig recht kan ontlenen.

7.8      De op één na hoogste bieder is verplicht zijn bieding tot en met de dag dat de zaak opgehaald kan worden c.q. geleverd wordt gestand te doen voor het geval de hoogste bieding ongeldig wordt verklaard of niet gestand wordt gedaan, bijvoorbeeld omdat de hoogste bieder zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt, of omdat de overeenkomst met de hoogste bieder om een andere reden niet tot stand komt.

7.9       De koopovereenkomst komt in geval van veiling tot stand op het moment van toewijzing.

7.10     R2R wordt jegens de koper in beginsel geacht de verkoper te zijn, behoudens anders luidende berichtgeving van R2R.

Artikel 8; Totstandkoming Koopovereenkomst buiten Veiling

8.1      De door R2R uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend.

8.2      In offertes van R2R vermelde prijzen zijn exclusief BTW, inklaringskosten, import- en exportheffingen en andere heffingen, belastingen, rechten en kosten, tenzij anders aangegeven.

8.3      Indien niet van een Veiling sprake is, komt de koopovereenkomst tot stand op het moment dat het aanbod door R2R  wordt aanvaard.

8.4      Het in artikel 7.10 van deze voorwaarden bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien een koopovereenkomst tot stand komt, terwijl van een veiling geen sprake is.

Artikel 9: Staat van gekochte zaken

9.1        Zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) stemmen overeen met het overeen gekomene. Mede gelet op het feit dat ten aanzien van de gekochte zaken sprake is van gebruikte en niet van nieuwe zaken, geldt dat deze worden gekocht in de staat waarin ze zich bij de afname, zoals omschreven in artikel 11 van deze voorwaarden bevinden en dat gebreken of tekorten uiterlijk bij afname aan R2R moeten worden gemeld. Artikel 7:19 BW is hier van toepassing.

Artikel 10; Betaling, zekerheidstelling, termijnen

10.1     De (aspirant) koper dient de koopsom uiterlijk binnen de door R2R gestelde termijn van afname zoals nader omschreven in artikel 11 van de voorwaarden te hebben betaald op de door R2R daartoe aangegeven bankrekening. Tenzij door R2R anders wordt aangegeven, dient betaling van de door (aspirant) koper verschuldigde bedragen plaats te vinden door bijschrijving op de bankrekening van R2R.

10.2     Na het verstrijken van de in artikel 10.1 genoemde termijn zonder dat volledige betaling heeft plaatsgevonden, is de (aspirant) koper van rechtswege in verzuim.

10.3     Indien (aspirant) koper in verzuim is ten aanzien van enige op hem rustende verplichting, dan is R2R bevoegd om zonder enige aankondiging of ingebrekestelling, de kavels naar haar exclusieve oordeel publiekelijk of onderhands opnieuw te verkopen onverminderd enig ander recht. (Aspirant) koper zal op verzoek aan R2R onmiddellijk betalen, elk nadelig saldo dat voortvloeit uit voornoemde nieuwe verkoop, 16% commissiekosten en alle door het verzuim van de (aspirant) koper veroorzaakte schade aan de zijde van R2R. De (aspirant) koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente + 2%, tenzij de koopovereenkomst kwalificeert als een handelsovereenkomst als bedoeld in artikel 6:119a BW. In laatstgenoemd geval is de wettelijke handelsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd door de (aspirant) koper aan R2R.

10.4     Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening, voor zover de wet zulks toelaat.

10.5     R2R is gerechtigd om van de (aspirant) koper bij of na het sluiten van de koopovereenkomst direct gehele of gedeeltelijke betaling van de koopsom te vorderen en/of te vorderen dat zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens R2R. Indien de (aspirant) koper hieraan in geval van veiling niet voldoet, is R2R gerechtigd de bieding niet te erkennen en ongeldig te verklaren en het gekochte opnieuw te veilen, dan wel het gekochte toe te wijzen aan de één na hoogste bieder. Indien de (Aspirant) koper hieraan in de situatie dat niet van Veiling sprake is niet voldoet, heeft R2R het recht de koopovereenkomst te ontbinden. De (aspirant) koper is in dat geval van rechtswege in verzuim en is gehouden de daardoor veroorzaakte schade, aan de zijde van R2R, aan R2R te vergoeden, onverminderd de overige rechten van R2R.

10.6     Alle termijnen waaraan (aspirant) koper zich dient te houden, moeten worden beschouwd als fatale termijnen, zodat de
(aspirant) koper bij overschrijding daarvan zonder nadere ingebrekestelling in verzuim zal zijn.

10.7    Door de (aspirant) koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de (aspirant) koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

10.8     Indien R2R invorderingsmaatregelen treft tegen de (aspirant) koper die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering met een minimum van 10% van het openstaande bedrag ten laste van de (aspirant) koper.

Artikel 11; Afname

11.1      De (aspirant) koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op de door R2R vastgestelde plaats en tijd en bij gebreke daarvan binnen de daarvoor op de website van R2R gestelde termijn, op vertoon van een deugdelijk legitimatiebewijs. De levering van de gekochte zaken vindt plaats door de afname. De afname bestaat uit het ter beschikking stellen van de gekochte zaken aan de (aspirant) koper. Het risico ter zake de gekochte zaak is voor de (aspirant) koper vanaf het moment van levering. De afname c.q. levering geschiedt onder de opschortende voorwaarde dat de volledige koopsom en het eventueel overigens verschuldigde door de (aspirant) koper is voldaan. Indien de (aspirant) koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de afname, zullen de gekochte zaken door R2R worden opgeslagen voor risico van de (aspirant) koper. De (aspirant) koper is in dat geval verplicht alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, vervoerskosten en demontagekosten, aan R2R te voldoen, in welk geval R2R de zaken pas afgeeft indien en zodra voornoemde kosten volledig heeft voldaan.

11.2     De (aspirant) koper dient bij de afname van de gekochte zaken de nodige voorzichtigheid in acht te nemen en aanwijzingen door of namens R2R gegeven onvoorwaardelijk en onverkort op te volgen. Indien het in het kader van de afname nodig is de gekochte zaken te demonteren, dient de (aspirant) koper daarvoor, voor zijn rekening en risico, op een vakkundige wijze zorg te dragen. (Aspirant) koper is tot demontage van zaken die aan niet door (aspirant) koper gekochte zaken zijn verbonden niet gerechtigd dan na verkrijging van uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van R2R. De (aspirant) koper is aansprakelijk voor bij of in het kader van de afname van de gekochte zaken veroorzaakte schade en zal R2R vrijwaren voor aanspraken van derden te zake. De (aspirant) koper is op eerste verzoek van R2R gehouden om aan R2R zekerheid te stellen voor het geval in het kader van de afname van de gekochte zaken schade wordt veroorzaakt. Over door de (aspirant) koper gestorte waarborgsommen wordt geen rente vergoed.

11.3     In afwijking van het bepaalde in artikel 11.1 vindt levering van het gekochte plaats door aflevering van het gekochte door R2R dan wel een daartoe ingeschakelde vervoerder op het adres van (aspirant) koper, indien zulks vooraf schriftelijk is overeengekomen. In dat geval gaat het risico van het gekochte eveneens over op (aspirant) koper vanaf het moment van levering. De gekochte zaken worden in dat geval vervoerd voor rekening van (aspirant) koper, die de kosten ter zake binnen 14 dagen tenzij anders aangegeven na ontvangst van een factuur daarvoor aan R2R zal dienen te vergoeden.

11.4     Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen

11.5     Een overeengekomen levertijd gaat pas in nadat de (aspirant) koper alle gegevens, waarvan R2R aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de (aspirant) koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de koopovereenkomst, aan R2R heeft verstrekt.

11.6     Het is R2R toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is R2R bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. Het in de vorige zin bepaalde geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 12;Eigendomsovergang

12.1     De eigendom van het gekochte gaat (ervan uitgaande dat aan alle voorwaarden voor een rechtsgeldige overdracht is voldaan) op de (aspirant) koper over op het moment van levering / afname als bedoeld in artikel 11.1, dan wel 11.3 van deze voorwaarden, doch niet eerder dan nadat de (aspirant) koper de volledige koopsom en eventueel overige door (aspirant) koper verschuldigde bedragen heeft voldaan, waaronder die betrekking hebben op ten behoeve van de (aspirant) koper verrichte of te verrichten werkzaamheden en/ of vanwege vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de (koop)overeenkomst. Het risico van het gekochte gaat zonder meer over op de (aspirant) koper op het moment van levering c.q. afname dan wel op het moment waarop (aspirant) koper in verzuim is met het verrichten van een handeling waarmee hij aan de levering c.q. afname moet meewerken.

12.2     Indien de (aspirant) koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is R2R gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de (aspirant) koper of derden die de zaak voor de (aspirant) koper en/of verkoper houden weg te halen of weg te doen halen. De (aspirant) koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

Artikel 13; Ontbinding

13.1     In onder andere het geval dat de gekochte zaken niet binnen de daarvoor gestelde termijn door de (aspirant) koper zijn afgenomen en/of de (aspirant) koper handelt in strijd met het bepaalde in artikel 11.1, 11.2 en/of 11.3 van deze Voorwaarden, is de (aspirant) koper van rechtswege in verzuim en heeft R2R het recht de overeenkomst met de (aspirant) koper te ontbinden middels een schriftelijke verklaring, zonder ter zake enige (schade)vergoeding aan (aspirant) koper verschuldigd te zijn, en/of de gekochte zaken onverwijld aan een of meer derden te verkopen, onverminderd het recht van R2R (aanvullende) schadevergoeding. Het voorgaande geldt ook indien na het sluiten van de koopovereenkomst aan R2R omstandigheden ter kennis komen die R2R goede grond geven te vrezen dat de (aspirant) koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, in geval van faillissement of surseance van betaling van de (aspirant) koper, indien R2R de (aspirant) koper gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, dan wel indien de (aspirant) koper anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst. De (aspirant) koper is gehouden alle door zijn verzuim veroorzaakte schade aan de zijde van R2R, aan R2R te vergoeden.

13.2     Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan R2R zich bij de uitvoering van de koopovereenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de koopovereenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de koopovereenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is R2R bevoegd de koopovereenkomst te ontbinden, zonder ter zake enige (schade) vergoeding aan (aspirant) koper verschuldigd te zijn. Na overgang van de eigendom van de gekochte zaken op de (aspirant) koper kan de (aspirant) koper geen ontbinding of vernietiging van de koopovereenkomst meer vorderen;

13.3    Indien zich voorafgaand aan levering c.q. afname omstandigheden voordoen waardoor levering c.q. afname van de zaak niet meer mogelijk is als gevolg van overmacht aan de zijde van R2R, bijvoorbeeld vanwege brand, diefstal of beschadiging door natuurgeweld, heeft R2R het recht de koopovereenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding te voldoen, door een schriftelijke verklaring aan de (aspirant) koper. R2R is in dat geval jegens de (aspirant) koper niet tot meer gehouden dan tot terugbetaling van de door R2R ontvangen koopsom en voor zover ter zake door R2R een factuur is verzonden aan de (aspirant) koper, creditering daarvan door verzending van een creditnota.

Artikel 14; Aansprakelijkheid

14.1     Iedere aansprakelijkheid van R2R is uitgesloten behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van R2R. Voor zover rechtens anders geoordeeld zou worden, is de aansprakelijkheid van R2R, indien en voor zover na toepassing van de overige bepalingen uit deze voorwaarden nog resterend en voor zover de aansprakelijkheid door een aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot een uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van R2R beperkt tot maximaal de netto koopsom die R2R in het kader van de veiling van het kavel van een (aspirant) koper ontvangt.

14.2    De aansprakelijkheid van R2R voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt in ieder geval verstaan gevolgschade, winstderving, omzetderving, verminderde goodwill, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van (aspirant) kopers, verminking, vernietiging of verlies van gegevens.

14.3     Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt elk vorderingsrecht van de (aspirant) koper op R2R in ieder geval na verloop van twee (2) maanden nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de (aspirant) koper zijn geleverd of aan de (aspirant) koper ter beschikking zijn gesteld, tenzij de (aspirant) koper binnen deze termijn een procedure bij de bevoegde rechter aanhangig heeft gemaakt.

14.4     Na aankoop geldt voor (aspirant) koper een reclameringstermijn van 14 dagen. Daarna geeft R2R geen vrijwaring aan (aspirant) koper voor zichtbare of verborgen verbreken of garantie in verband met compleetheid, aantallen, werking, bruikbaarheid, verkoopbaarheid, het doel waarvoor de (aspirant) koper de zaken heeft gekocht, het al dan niet bestaan van rechten of aanspraken van derden en/of de mogelijkheid tot overdracht van zaken aan derden. Gebreken, van welke aard dan ook, teleurgestelde verwachtingen van (aspirant) koper en/of verkrijgende derden geven generlei recht op (schade)vergoeding en/of nakoming van (aspirant) koper of overige derden.

14.5     R2R is niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade – letselschade of schade aan een andere zaak dan het gekochte (artikel 6:190 BW) – indien de non-conformiteit een gebrek betreft in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 e.v. BW. 14.6 Niettegenstaande het overigens in dit artikel 14 bepaalde, geldt voor de aansprakelijkheid van R2R het volgende: R2R is niet aansprakelijk voor schade aan personen of zaken voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst ontstaan of veroorzaakt; R2R is niet aansprakelijk voor schade aan, door, of in verband met de gekochte zaken veroorzaakt, het verloren gaan van het gekochte daaronder begrepen R2R is niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en/of storingen van hard en/ of software. R2R is derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de (aspirant) koper als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bieding uit te brengen. R2R is niet aansprakelijk voor in het kader van een internetveiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de veilingwebsite verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden. R2R is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, verouderde en/of onvolledige informatie al dan niet vermeld op de website van R2R en/of op websites die kunnen worden bezocht door te klikken op links naar andere websites vermeld op de website van R2R.

Artikel 15; Persoonsgegevens/Bedrijfsgegevens koper/derde

15.1     R2R en (aspirant) koper komen overeen dat persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens van koper of een derde niet gebruikt worden voor andere doeleinde buiten administratieve.. Behoudens de vorenbedoelde verplichtingen zal R2R geheimhouding betrachten ten aanzien van deze gegevens en zal het R2R niet zijn toegestaan deze gegevens op welke wijze dan ook te (doen) gebruiken dan wel aan derden te (doen) verstrekken of deze daarin inzage te (doen) geven. In geval van schending van het bepaalde in dit artikel 16 is R2R aan koper een direct opeisbare boete verschuldigd ten bedrage van EUR 1000, – onverminderd enig ander recht van de koper, waaronder maar niet beperkt tot een recht op schadevergoeding.

Artikel 16; Slotbepalingen

16.1     Indien en voor zover enig bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. De nietige c.q. vernietigde bepaling zal in dat geval van rechtswege worden geconverteerd in een als geldig aan te merken bepaling met dezelfde strekking, waarvan aangenomen moet worden dat die bepaling zou zijn opgenomen indien van de ongeldige bepaling wegens haar werking was afgezien, tenzij dit onredelijk zou zijn jegens een belanghebbende die daaraan niet als partij heeft meegewerkt.

16.2    Indien enige bepaling van de overeenkomst tussen R2R en (aspirant) koper  (inclusief de bepalingen van deze voorwaarden voor zover die daarvan deel uitmaken) ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar is, dan zal dit de geldigheid, wettigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele wijze aantasten of verminderen.

16.3     Deze voorwaarden scheppen behalve voor R2R het recht jegens de (aspirant) koper een beroep op deze voorwaarden te doen en de bepalingen in deze voorwaarden gelden jegens de (aspirant) koper.

16.4     Kopjes en nummering van artikelen zijn uitsluitend bedoeld om verwijzing naar artikelen te vergemakkelijken en zullen
de interpretatie van de betreffende artikelen niet beïnvloeden.